Rabban Yochanan leaves Jerusalem

Rabban Yochanan leaves Jerusalem

Talmud Bavli Masechet Gittin 56a-b

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נו עמוד א

אבא סקרא ריש בריוני דירושלים בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי הוה, שלח ליה: תא בצינעא לגבאי. אתא, אל: עד אימת עבדיתו הכי, וקטליתו ליה לעלמא בכפנא? אל: מאי איעביד, דאי אמינא להו מידי קטלו לי! אל: חזי לי תקנתא לדידי דאיפוק, אפשר דהוי הצלה פורתא. אל: נקוט נפשך בקצירי, וליתי כולי עלמא ולישיילו בך, ואייתי מידי סריא ואגני גבך, ולימרו דנח נפשך, וליעיילו בך תלמידך ולא ליעול בך איניש אחרינא, דלא לרגשן בך דקליל את, דאינהו ידעי דחייא קליל ממיתא. עביד הכי, נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר, כי מטו לפיתחא בעו למדקריה, אמר להו: יאמרו רבן דקרו! בעו למדחפיה, אמר להו: יאמרו רבן דחפו! פתחו ליה בבא, נפק. כי מטא להתם, אמר: שלמא עלך מלכא, שלמא עלך מלכא! אל: מיחייבת תרי קטלא, חדא, דלאו מלכא אנא וקא קרית לי מלכא! ותו, אי מלכא אנא, עד האידנא אמאי לא אתית לגבאי? אל: דקאמרת לאו מלכא אנא,

56b: איברא מלכא את, דאי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידך, דכתיב: והלבנון באדיר יפול, ואין אדיר אלא מלך, דכתי‘: והיה אדירו ממנו וגו‘, ואין לבנון אלא ביהמק, שנאמר: ההר הטוב הזה והלבנון; ודקאמרת אי מלכא אנא אמאי לא קאתית לגבאי עד האידנא? בריוני דאית בן לא שבקינן. אמר ליה: אילו חבית של דבש ודרקון כרוך עליה, לא היו שוברין את החבית בשביל דרקון? אישתיק. קרי עליה רב יוסף, ואיתימא רבי עקיבא: משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, איבעי ליה למימר ליה: שקלינן צבתא ושקלינן ליה לדרקון וקטלינן ליה, וחביתא שבקינן לה. אדהכי אתי פריסתקא עליה מרומי, אמר ליה: קום, דמית ליה קיסר, ואמרי הנהו חשיבי דרומי לאותיבך ברישא. הוה סיים חד מסאני, בעא למסיימא לאחרינא לא עייל, בעא למשלפא לאידך לא נפק, אמר: מאי האי? אמר ליה: לא תצטער, שמועה טובה אתיא לך, דכתיב: שמועה טובה תדשן עצם. אלא מאי תקנתיה? ליתי איניש דלא מיתבא דעתך מיניה ולחליף קמך, דכתיב: ורוח נכאה תיבש גרם, עבד הכי עייל. אמר ליה: ומאחר דחכמיתו כולי האי, עד האידנא אמאי לא אתיתו לגבאי? אמר ליה: ולא אמרי לך? אמר ליה: אנא נמי אמרי לך! אמר ליה: מיזל אזילנא ואינש אחרינא משדרנא, אלא בעי מינאי מידי דאתן לך. אמר ליה: תן לי יבנה וחכמיה, ושושילתא דרבן גמליאל, ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק. קרי עליה רב יוסף, ואתימא רבי עקיבא: משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, איבעי למימר ליה לשבקינהו הדא זימנא. והוא סבר, דלמא כולי האי לא עביד, והצלה פורתא נמי לא הוי.

Abba Sikra  the head of the biryoni in Jerusalem was the son of the sister of Rabban Yochanan ben Zakkai. [The latter] sent to him saying, Come to visit me privately. When he came he said to him, How long are you going to carry on in this way and kill all the people with starvation? He replied: What can I do? If I say a word to them, they will kill me. He said: Devise some plan for me to escape. Perhaps I shall be able to save a little. He said to him: Pretend to be ill, and let everyone come to inquire about you. Bring something evil smelling and put it by you so that they will say you are dead. Let then your disciples get under your bed, but no others, so that they shall not notice that you are still light, since they know that a living being is lighter than a corpse. He did so, and R. Eliezer went under the bier from one side and R. Yehoshua from the other. When they reached the door, some men wanted to put a lance through the bier. He said to them: Shall [the Romans] say: They have pierced their Master? They wanted to give it a push. He said to them: Shall they say that they pushed their Master? They opened a town gate for him and he got out.

When he reached the Romans he said, Peace to you, O king, peace to you, O king. He [Vespasian] said: Your life is forfeit on two counts, one because I am not a king and you call me king, and again, if I am a king, why did you not come to me before now? He replied: As for your saying that you are not a king, in truth you are a king, since if you were not a king Jerusalem would not be delivered into your hand, as it is written, And Lebanon shall fall by a mighty one.  ‘Mighty one’ [is an epithet] applied only to a king, as it is written, And their mighty one shall be of themselves  etc.; and Lebanon refers to the Sanctuary, as it says, This goodly mountain and Lebanon.  As for your question, why if you are a king, I did not come to you till now, the answer is that the biryoni among us did not let me. He said to him; If there is a jar of honey round which a serpent is wound, would they not break the jar to get rid of the serpent?  He could give no answer. R. Yoseph, or as some say R. Akiva, applied to him the verse, [God] turns wise men backward and makes their knowledge foolish.  He ought to have said to him: We take a pair of tongs and grip the snake and kill it, and leave the jar intact.

At this point a messenger came to him from Rome saying, Up, for the Emperor is dead, and the notables of Rome have decided to make you head [of the State]. He had just finished putting on one boot. When he tried to put on the other he could not. He tried to take off the first but it would not come off. He said: What is the meaning of this? R. Yochanan said to him: Do not worry: the good news has done it, as it says, Good tidings make the bone fat.  What is the remedy? Let someone whom you dislike come and pass before you, as it is written, A broken spirit dries up the bones.  He did so, and the boot went on. He said to him: Seeing that you are so wise, why did you not come to me till now? He said: Have I not told you? — He retorted: I too have told you.

He said; I am now going, and will send someone to take my place. You can, however, make a request of me and I will grant it. He said to him: Give me Yavneh and its Wise Men,  and the family chain of Rabban Gamaliel,  and physicians to heal R. Zadok. R. Yoseph, or some say R. Akiva, applied to him the verse, ‘[God] turns wise men backward and makes their knowledge foolish’. He ought to have said to him; Let them [the Jews] off this time. He, however, thought that so much he would not grant, and so even a little would not be saved.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.